Czy nieprawidłowe doręczenie nakazu zapłaty przekreśla szansę na skuteczną obronę? Okazuje się, że nie. Kolejna sprawa dotyczyła pozwu na prawie 7.000 zł doręczanego na wcześniejszy, nieaktualny już adres Pani Karoliny. Gdyby nasza Klientka pozostawiła sprawę bez jakiejkolwiek reakcji zapewne komornik wyegzekwowałby całość kwoty wraz z kosztami procesu i egzekucji. A tak dzięki pomocy wyspecjalizowanych w oddłużaniu prawników nie dość, że nie ma mowy o egzekucji a wierzyciel zwrócił wszystko co otrzymał od komornika, to jeszcze sąd oddalił roszczenie w całości.

Wierzyciel: Eques Debitum 2 FIZNFS
Wysokość długu: ok. 7.000,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Umorzenie co do kwoty 171,30 zł i oddalenie w pozostałym zakresie

Komornik a nieprawidłowe doręczenie nakazu zapłaty

Trzeba stwierdzić bez ogródek, że kiedy wyrok lub nakaz zapłaty opatrzony w klauzulę wykonalności trafi do kancelarii komorniczej, żadnemu z dłużników nie jest do śmiechu. Na tym etapie, możliwości kwestionowania przez zadłużonego zasadności i wysokości roszczenia są bardzo ograniczone. Bowiem, co do zasady dłużnik nie może już składać sprzeciwu, czy zarzutów od nakazu zapłaty będącego podstawą prowadzonej egzekucji lub wnosić apelacji od wyroku. Istnieją jednak pewne sytuacje, kiedy pomimo wszczęcia egzekucji, dłużnik ma możliwość zaskarżenia nakazu zapłaty. Najczęstszą z nich jest złożenie zażalenia na klauzulę wykonalności z tytułu nieprawidłowego doręczenia nakazu zapłaty.

Sąd doręcza pozwanemu nakaz zapłaty wraz z odpisem pozwu, załącznikami i pouczeniem o możliwości wniesienia sprzeciwu (w postępowaniu upominawczym) bądź zarzutów (w postępowaniu nakazowym) od nakazu zapłaty w terminie 14 dni, licząc od dnia skutecznego doręczenia tegoż nakazu. Doręczenie nakazu zapłaty powinno nastąpić na adres pozwanego wskazany przez powoda w treści pozwu. Zdarza się, że powód podaje błędny lub nieaktualny adres. Sąd nie weryfikuje prawidłowości podanego przez wierzyciela adresu. Po upływie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakaz się uprawomocnia, a wierzyciel uprawniony jest do uzyskania klauzuli wykonalności i złożenia wniosku do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Reasumując, jeżeli doręczenie nastąpiło na adres pod którym pozwany nie mieszkał w dacie złożenia pozwu lub wydania nakazu zapłaty, mamy do czynienia z nieprawidłowym doręczeniem. Za nieprawidłowe doręczenie można uznać także takie na adres zameldowania, w sytuacji kiedy miejscem zamieszkania jest inny adres.

Eques Debitum

Komornik nie będzie miał co robić w sprawie Pani Karoliny. Dzięki naszym profesjonalistom w oddłużaniu z Portalu Dłużnika dług, którego domagał się Eques Debitum upadł w sądzie.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

nieprawidłowe doręczenie nakazu zapłaty

nieprawidłowe doręczenie nakazu zapłaty