Upadłość konsumencka a hazard

Dziś wracamy do tematu: upadłość konsumencka a hazard. Nie tak dawno w tym wpisie -> https://portal-dluznika.pl/2017/02/15/upadlosc-konsumencka-hazardzisty-umorzeniu-podlegac-beda-zobowiazania-na-350-000-zl/ pisaliśmy, że jeden z naszych klientów ogłosił upadłość konsumencką a do umorzenia zapewne będzie okrągła kwota 350 000 zł.

Dziś uzupełniamy tamten wpis o świeżo odebrane postanowienie w tej sprawie.

Sąd zważył co następuje:

Regulacja zawarta w prawie upadłościowym przewiduje możliwość ogłoszenia upadłości wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 10 p.u. upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, przy czym definicję niewypłacalności zawiera art. 11 p.u. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1p.u.).

Przesłanki negatywne ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wskazuje przepis art. 491 (4) p.u. Zgodnie z nim sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Ponadto, wniosek podlega oddaleniu, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku:

– w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to ostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,

– ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 491 (20),

– dłużnik mając taki obowiązek wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,

– czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,

– chyba, że prowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Wniosek o ogłoszenie upadłości podlega oddaleniu również w przypadku, gdy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe ,w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Wniosek oddala się również wtedy, gdy  informację podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzane postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

W niniejszym przypadku wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony przez dłużnika, osobę nieprowadzącą działalności gospodarcze, a więc przez osobę legitymowaną do złożenia takiego wniosku. Zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do przyjęcia, iż w stosunku do dłużnika zaistniał stan niewypłacalności, o którym mowa w art. 11 p.u. – trwale utracił on bowiem zdolność do obciążających go wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Świadczy o tym w szczególności wysokość zobowiązań, jak i cza ich powstania.

Jednocześnie przeprowadzona analiza zgromadzonego materiału na obecnym etapie postępowania, nie daje podstaw do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości w oparciu o art. 491 (4) p.u. Zaznaczyć jednak należy, iż w przypadku ujawnienia jakichkolwiek okoliczności na etapie postępowania upadłościowego zastosowanie może znaleźć art. 491 (20) ust. 3 p.u. Reasumując, w stosunku do dłużnika zaistniała przesłanka pozytywnego ogłoszenia jego upadłości (art. 10 w zw. z art. 11 ust. 1 p.u.), a równocześnie nie zachodzą przesłanki do oddalenia takiego wniosku.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

Tagi: Kancelaria Oddłużeniowa Białkowski, Kancelaria Prawna Exire, Upadłość konsumencka, Hazard