Wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty w sprawie Profi Credit – 2

I kolejne wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty w sprawie Profi Credit.

Treść uzasadnienia:

Nakazem zapłaty z dnia …………… 2017 roku, sygn. akt.: ………………, Sąd Rejonowy w ……………… nakazał pozwanej ………………………, aby zapłaciła powódce kwotę 7.601,88zł z odsetkami w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, lecz nie wyższymi niż maksymalne odsetki za opóźnienie, od dnia ………………. 2016r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1.292 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Pozwana wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty, żądając uchylenia nakazu zapłaty i oddalenia powództwa w całości, wnosząc jednocześnie o wstrzymanie wykonania zaskarżonego nakazu zapłaty. W uzasadnieniu pozwana zarzuciła, że brak jest podstaw zobowiązania wekslowego na które powołuje się powódka. Zdaniem pozwanej jej zobowiązanie wygasło w całości, a pożyczka którą zabezpieczał weksel została spłacona. Na potwierdzenie swego stanowiska pozwana przedłożyła potwierdzenie wpłat na kwotę 8.666 zł.

Z wypowiedzenia umowy pożyczki z dnia …………………… 2016 r., przedłożonego przez stronę powodową, wynika że dług wynosił w tym czasie 7.601,88 zł, w tym 6.168 zł niespłaconej pożyczki. Weksel z dnia ………………………. 2015 r. został wystawiony za kwotę 7.601,88 zł. Zaznaczyć należy, że pozwana kwestionuje prawidłowość wypełnienia weksla i zarzuca niezgodność z zawartym porozumieniem wekslowym.

Okoliczności budzą wątpliwości w świetle twierdzeń zawartych w sprzeciwie. W szczególności stwierdzić należy, że powódka pominęła w pozwie fakt, iż pozwana dokonywała wpłat na rzecz powódki w związku ze swym zobowiązaniem. Weryfikacja zasadności twierdzeń stron wymaga dalszego postępowania, niemniej jednak w świetle okoliczności ujawnionych dotychczas w sprawie stwierdzić należy, że wniosek pozwanej o wstrzymanie wykonanie nakazu zapłaty zasługuje na uwzględnienie, dlatego też sąd na podstawie art. 492 § 3 zdani drugie kpc orzekł jak w sentencji postanowienia.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

Tagi: Kancelaria Oddłużeniowa Białkowski, Kancelaria Prawna Exire, Profi Credit