Kolejny raz reprezentowaliśmy naszą Klientkę w sprawie z powództwa funduszu sekurytyzacyjnego Eques Creditum. Nasi prawnicy z Portalu Dłużnika jak zawsze podeszli do sprawy z pełnym profesjonalizmem i zajęli trafne stanowisko procesowe, poparli je merytorycznie i udowodnili, że roszczenie wierzyciela wtórnego nie istniało. Sądowi nie pozostało nic innego jak oddalić w całości powództwo na 4.600 zł w całości, dodatkowo obciążając powoda kosztami procesu. Zrobiliśmy następny duży krok w oddłużaniu Pani Emilii. Pętla zadłużenia z każdą kolejną wygraną sprawą się zmniejsza.

Wierzyciel: Eques Creditum FIZNFS
Wysokość długu: ok. 4.600,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Roszczenie wierzyciela wtórnego

Wierzycielem domagającym się spłaty zadłużenia może zostać każdy z nas, w chwili kiedy udzielający pożyczki ma dowody na zawarcie umowy, a osoba, której pożyczono pieniądze uchyla się od spłaty. Jednak zdecydowaną większość tego typu spraw stanowią zobowiązania, które konsumenci zaciągają w bankach i instytucjach pozabankowych.

Każdy konsument zaciągając kredyt lub pożyczkę zawiera z pożyczkodawcą umowę, w której zobowiązuje się ją spłacić na określonych warunkach, które są ściśle określone w tym dokumencie. Kiedy z jakiś powodów pożyczkobiorca straci płynność finansową i nie może terminowo regulować zobowiązania, dochodzi do opóźnień w spłacie i powstaje zadłużenie. W takiej sytuacji podmiot finansowy, który udzielił pożyczki ma prawo dochodzić od swojego Klienta wywiązanie się z umowy. Czyli, zyskuje uprawnienia do żądania zaspokojenia świadczenia. Kiedy do tego nie dojdzie nastąpi wypowiedzenia umowy i roszczenie zostaje postawione w stan natychmiastowej wymagalności. Jednak nie wygląda to tak, że zaraz następnego dnia po otrzymaniu pisma wzywającego do wykonania tej czynności jesteśmy zobowiązani je uregulować. Dłużnikowi na takim wypowiedzeniu zostaje wyznaczony konkretny termin, w którym ma wywiązać się co do żądania wierzyciela. Przydałoby się  zaznaczyć, że roszczenie nie jest wieczne. Może ono ulec przedawnieniu. W takiej sytuacji co prawda dług nie znika, ale dłużnik nie ma obowiązku spłaty takiego zobowiązania i co ważne, nikt go do tego nie może zmusić.

Pozew Eques Creditum upada w sądzie

Dzięki temu, że nasza Klientka skorzystała ze specjalistycznej pomocy w oddłużaniu mecenasów z Portalu Dłużnika przekazując nam prowadzenie swojej sprawy, może mieć pewność, że jej dług, którego domagał się od niej nakazem zapłaty na prawie 4600 zł fundusz Eques Creditum, już nie stanie na jej drodze. Sąd oddalił w całości roszczenie wierzyciela wtórnego.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Roszczenie wierzyciela wtórnego