Pani Marcelina chcąc mieć pewność, że w jej sprawie z powództwa Eques Debitu na 17000 zł wszystkie formalności zostaną dopełnione z należytą starannością, postanowiła zwrócić się o pomoc do specjalistów w oddłużaniu z Portalu Dłużnika. Bardzo rozsądna decyzja, którą podjęła zadziałała na jej korzyść. Kwota dochodzona pozwem była naprawdę duża i podjęcie bezsensownego ryzyka, próbując bronić się samemu zapewne skończyło by się niepomyślnie. A tak zapadł wyrok sądu oddalający roszczenie w całości, a pozew funduszu Eques Debitum trafił do kosza.

Wierzyciel: Eques Debitum FIZNFS
Wysokość długu: ok. 17.000,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Dlaczego sąd odrzucił mój sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty?

Zdarza się szczególnie wtedy, kiedy pozwany broni się sam, że wniesiony przez niego sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty zostają odrzucone przez sąd. Zamyka mu to drogę do merytorycznej obrony przed roszczeniem. Najczęstszą przyczyną takiego przebiegu zdarzeń jest sytuacja, kiedy zostaną one wniesione po terminie, czyli po upływie 14 dni, liczonych od dnia doręczenia nakazu. Należy zaznaczyć, że po spełnieniu przewidzianych w prawie warunków, jeżeli pozwany nie zachował terminu bez swojej winy, ma on możliwość skorzystania z możliwości przywrócenia terminu.

Następnym powodem, który spowoduje odrzucenie przez sąd wniesionego przez dłużnika sprzeciwu lub zarzutów będą braki formalne, które na wezwanie sądu nie zostały uzupełnione w zakreślonym terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Brakiem formalnym jest np. okoliczność, gdy przepis przewiduje konieczność wniesienia sprzeciwu lub zarzutów na formularzu urzędowym, a pozwany tego nie uczyni. Innym przykładem wystąpienia braku formalnego sprzeciwu lub zarzutów jest sytuacja, gdy sprzeciw lub zarzuty zostaną złożone bez podpisu lub bez odpisu dla strony przeciwnej czyli dla powoda. Kolejnym barkiem formalnym, kiedy zaskarżamy nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym, będzie nie uiszczenie opłaty od zarzutów, do której zostaliśmy zobowiązani przez sąd. I w tym przypadku pozwany otrzymuje dodatkowy termin na opłacenie zarzutów. Jest to również termin 7 dni. Dopiero gdy w ogóle nie opłaci zarzutów lub zrobi to, ale kwota będzie zbyt niska, sąd zarzuty odrzuci. Liczy się tutaj nawet różnica 1 grosza.

Zgodnie z tym, co wyżej napisaliśmy, braki formalne należy uzupełnić w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli zostaną to zrobione właściwie i z zachowaniem terminów, sąd nie odrzuci sprzeciwu lub zarzutów.

Pozew funduszu Eques Debitum

Ci dłużnicy, którzy zaufają naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, otrzymują o wiele większą szansę na pozytywne zakończenie sprawy. W prezentowanej dziś sprawie pozew funduszu Eques Debitum był początkiem dłuższej współpracy, choć oczywiście sama sprawa skończyła się bardzo korzystnie dla pozwanej. Sąd powództwo Funduszu oddalił w całości.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Pozew funduszu Eques Debitum

Pozew funduszu Eques Debitum