Vindicate Collection to Spółka zajmująca się obrotem wierzytelnościami. Model biznesowy obejmuje prowadzenie działań windykacyjnych na drodze polubownej, sądowej a następnie na zlecenie spółki komornik prowadzi działania egzekucyjne, mające na celu odzyskanie od dłużnika wierzytelności. Na szczęście Pani Danuta w porę nawiązała współpracę z Portalem Dłużnika. Nasi prawnicy specjalizujący się w oddłużaniu mieli czas, aby na spokojnie wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty i przygotować skuteczną linię obrony. Mieliśmy rację. Sąd powództwo oddalił w całości.

Wierzyciel: Vindicate Collection Sp.z.o.o.
Wysokość długu: ok. 1800,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Wierzyciel wtórny a dług?

Przypomnijmy kim jest wierzyciel wtórny. Zaciągając zobowiązanie finansowe podpisujemy umowę z pożyczkodawcą, który jest naszym wierzycielem pierwotnym. Z chwilą, kiedy pojawiają się trudności z regulowanie pożyczki, może ona bez naszej wiedzy i zgody zostać sprzedana na drodze cesji wierzycielowi wtórnemu.

Najczęściej skupowaniem długów zajmują się fundusze sekurytyzacyjne lub firmy windykacyjne. To one nabywają wierzytelności w tak zwanych portfelach wierzytelności a potem jako wierzyciele wtórni dochodzą od dłużnika spłaty. Po drodze nie wiedzieć skąd, pojawiają się dodatkowe koszty, które zdecydowanie powiększają dług. Normą jest, że tego typu podmioty nie badają zasadności długu i nabywając go bezceremonialnie nękają dłużnika, robiąc wszystko, aby dokonał spłaty lub uznał dług. Często dążą do podpisania ugody, bo wtedy nawet, kiedy zobowiązanie nie będzie spłacane zgodnie z umową, mają twardy dowód, który wykorzystają w sądzie przeciwko pozwanemu. A tym dowodem jest uznanie długu.

Vindicate Collection

Dlatego Portal Dłużnika przestrzega przed samodzielnym prowadzeniem rozmów z wierzycielami. Najpierw trzeba dokładnie przeanalizować stan faktyczny i ustalić, czy nie uległo ono przedawnieniu, czy nie zostało już spłacone u wierzyciela pierwotnego poprzez dokonywane wpłaty częściowe, przedłużenia czy refinansowania, czy w ogóle istnieje. Z naszego doświadczenia wiemy, że bardzo często tak jest.

Nasza Klientka przekazała nam swoją sprawę a nasi specjaliści w oddłużaniu zrobili to co powinni. Doprowadzili do pozytywnego zakończenia sprawy, gdzie sąd oddalił powództwo w całości.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Vindicate Collection

Vindicate Collection