Ponieważ sporo osób pozywanych jest w E-sądzie każdego dnia wiele osób pytana nas o wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU. W związku z tym postanowiliśmy udostępnić go na naszej stronie.

Sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty w dwóch egzemplarzach. Należy uzupełnić wykropkowane pola i podpisać na końcu.

 

…………., dnia …………………….

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód
VI Wydział Cywilny
ul. Boczna Lubomelskiej 13
20-070 Lublin

Powód: ………………………………………………….
(imię i nazwisko/nazwa, adres, PESEL/NIP)

Pozwany: ………………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa, adres, PESEL/NIP)

Sygn. akt …………………….

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY W ELEKTRONICZNYM POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM

Wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w dniu ………………………………, doręczonego mi w dniu ………..……..……… Zaskarżam wydany nakaz zapłaty w całości i w tym zakresie wnoszę o oddalenie powództwa w całości.

UZASADNIENIE

Kwestionuję powództwo zarówno co do zasady jak i wysokości. Stanowisko procesowe rozszerzę po przekazaniu sprawy do sądu rejonowego i po zapoznaniu się z dowodami, na które powołuje się powód.

……………………………………………………..
(własnoręczny podpis)

 

Po przekazaniu sprawy do sądu rejonowego i po uzupełnieniu braków sąd doręczy pozwanemu pozew wraz z dokumentami na które w EPU powoływał się powód. Wtedy należy rozszerzyć stanowisko wnosząc pismo procesowe.

 

W innym wpisie na naszym Portalu Dłużnika umieściliśmy instrukcję pobierania akt w EPU (E-sądzie).

Oto ten wpis:

Jak pobrać dokumenty z E-sądu? Szybki przewodnik