Wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty w sprawie Profi Credit – 1

Aktualnie procesujemy się w kilkunastu sprawach z Profi Credit. Jeżeli nakaz zapłaty wydano w postępowaniu nakazowym zawsze składamy wniosek o wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty. Tak też było w tej sprawie.

Treść uzasadnienia:

Nakazem zapłaty z dnia ……………. 2016 r. wydanym w postępowaniu nakazowym Sąd zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 29.239,64 zł. Od tego nakazu pozwana wniosła zarzuty domagając się również wstrzymania wykonalności nakazu zapłaty. W uzasadnieniu pozwana wskazała, że weksel został wypełniony na sumę znacznie zawyżoną, nie odpowiadającą rzeczywistej wysokości ewentualnego zobowiązania pozwanej względem powódki. Wszczęcie egzekucji na podstawie nakazu zapłaty narazi pozwaną na utratę płynności finansowej i konieczność zapłaty powódce w istocie nienależnych kwot.

Zgodnie z przepisem art. 492 § 1 i 3 k.p.c. nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Kwota zasądzona nakazem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sumę, której złożenie przez dłużnika na rachunek depozytowy Ministra Finansów w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zwany dalej „rachunkiem depozytowym Ministra Finansów”, wystarczy do zabezpieczenia. Jeżeli nakaz zobowiązuje do wydania rzeczy zamiennych, do zabezpieczenia wystarczy złożenie sumy równej wartości przedmiotu sporu. Nakaz wypłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczeni. W razie wniesienia zarzutów sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu.

W przedmiotowej sprawie pozwana zarzuca powódce, że weksel został wypełniony nieprawidłowo, niezgodnie z zawartym porozumieniem wekslowym. Nadto suma wpisana na wekslu nie uwzględnia wszystkich wpłat pozwanej, a pozwana nigdy nie udzieliła upoważnienia do wypełnienia weksla na dochodzoną przez powódkę kwotę. Poza tym powódka nie przedstawiła szczegółowego wyliczenia dochodzonej pozwem kwoty, w szczególności nie wskazała jakie pozycje, z jakich tytułów składają się na żądanie pozwu, a jeżeli dochodzi odsetek, to jakiego rodzaju, w jakiej wysokości, od jakich konkretnie kwot i dat zostały naliczone i według jakiej stopy procentowej.

W ocenie Sądu zarzuty pozwanej uzasadniają wniosek o wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty, gdyż wymagają wyjaśnienia.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

Tagi: Kancelaria Oddłużeniowa Białkowski, Kancelaria Prawna Exire, Profi Credit