Co zrobić gdy nakaz zapłaty nie został prawidłowo doręczony pozwanemu?

W praktyce sądowej nakaz zapłaty ma na celu szybkie dochodzenie roszczeń. Zasadniczo pozwany o toczącym się postępowaniu dowiaduje się dopiero w chwili doręczenia nakazu zapłaty.

Wydanie przez Sąd nakazu zapłaty nie oznacza jeszcze zasadności żądań powoda. Dalszy los sprawy zależy w tej chwili od pozwanego. W terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia powinien on wnieść zarzuty (w postępowaniu nakazowym) lub sprzeciw (w postępowaniu upominawczym). Sprzeciw wniesiony po upływie tego terminu podlega odrzuceniu, co skutkuje uprawomocnieniem się nakazu i w efekcie możliwością prowadzenia na jego podstawie egzekucji. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy nakaz zapłaty nie został prawidłowo doręczony pozwanemu?

Na podstawie art. 135 §1 kpc zasadą jest, że pisma powinny być doręczane w mieszkaniu lub tam, gdzie się adresata zastanie. Jeżeli natomiast doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, na podstawie art. 138 kpc może doręczyć pismo sądowe dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było – administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami procesowymi adresata i podjęły się oddania mu pisma, jak również osobie upoważnionej do odbioru pism, jeżeli doręczenie następuje w miejscu pracy adresata. Z tego też względu powód jest obowiązany do wskazania w pierwszym piśmie procesowym adresu pozwanego.

Komplikacje powoduje jednak sytuacja, w której pozwanemu faktycznie nie został doręczony nakaz zapłaty. Nieodebranie przesyłki mimo jej dwukrotnego awizowania może wynikać z przyczyn niezależnych od pozwanego, np. z powodu pobytu w szpitalu. Należy pamiętać, że jeśli pozwany nie wniósł sprzeciwu/zarzutów w terminie bez swojej winy, Sąd na jego wniosek termin ten przywróci. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do Sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu na jej dokonanie. W piśmie skierowanym do Sądu należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek o przywrócenie terminu. Jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu strona powinna dokonać właściwej czynności procesowej.

W ostatnim czasie niemalże plagą stały się przypadki, w których nakaz zapłaty kierowany był na adres pod którym pozwany już nie mieszkał albo wręcz nigdy nie mieszkał. Jeżeli pismo zostaje doręczone pod nieaktualny adres i nie zostaje odebrane przez adresata, wiele zależy od postawy listonosza i od tego jaką adnotację zamieści na zwrocie korespondencji. Jeśli jako przyczynę zwrotu doręczyciel wskaże niepodjęcie przez adresata korespondencji w terminie, Sąd zasadniczo zarządza pozostawienie korespondencji w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. W przypadku adnotacji wskazującej na to, iż adresat nie zamieszkuje pod danym adresem, doręczenie nie powinno być uznane za skuteczne i nie powinno prowadzić do uprawomocnienia się orzeczenia.

Jednakże, jeżeli Sąd uzna skuteczność doręczenia, nakaz zapłaty uprawomocni się, zostanie wszczęta egzekucja, a pozwany o sprawie dowiaduje się w związku z prowadzoną już egzekucją komorniczą, w pierwszej kolejności powinien ustalić, na podstawie jakiego tytułu wykonawczego działa komornik. W oparciu o zdobyte informacje należy podjąć decyzję w sprawie obrony przed egzekucją. Jeżeli jest to nakaz zapłaty należy szybko wnosić sprzeciw a w uzasadnieniu należy wskazać na okoliczności i dowody potwierdzające, że pozwany mieszkał pod innym adresem, niż wskazywał to powód. Dowodami mogą być np. zaświadczenie o zameldowaniu, kopia dowodu osobistego, kopia umowy najmu mieszkania, rachunki za dostawę mediów oraz zeznania świadka. 

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

Tagi: Kancelaria Oddłużeniowa Białkowski, Kancelaria Prawna Exire, Brak prawidłowego doręczenia nakazu zapłaty