Umorzenie postępowania sądowego w sprawie z Debito NSFIZ

Umorzenie postępowania sądowego w prezentowanej dzisiaj sprawie z powództwa Debito NSFIZ, bez wątpienia bardzo ucieszyło Pozwanego. Bezsprzecznie cofniecie pozwu przez fundusz sekurytyzacyjny, pozwoliło sądowi wydać takie orzeczenie. A, że przedmiotem sporu była kwota wynosząca 43.891,44 zł, tym radość była większa. Oczywiście pozywający o zapłatę długu nie zrobił tego z dobroci serca. W imieniu Klienta wnieśliśmy zarzuty, wykazując niezasadność powództwa. Niewątpliwie to wówczas adwokat wierzyciela wtórnego zrozumiał, że nie ma szans, na obronę swojego stanowiska. Bezdyskusyjnie ponownie udowodniliśmy, że specjalistyczna pomoc prawna w oddłużaniu, jest niezbędna w sporach o długi.   

Powód: Debito NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 43.891,44 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Umorzenie postępowania, co do zapłaty 43.891,44 zł, brak odsetek, brak kosztów procesu

Kiedy następuje umorzenie postępowania sądowego?

Sprawy procesowe o długi mogą zakończyć się różnymi orzeczeniami wydawanymi przez sądy. Wśród nich są i takie, gdzie sędzia wydaje wyrok, którego sentencją jest umorzenie postępowania. W związku z tym, kiedy takowe rozstrzygniecie może zapaść? Sąd umorzy postępowanie, jeżeli powód ze skutkiem prawnym cofnął pozew, strony zawarły ugodę lub została zatwierdzona ugoda zawarta przed mediatorem, albo z innych przyczyn wydanie wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne. Ponieważ właśnie cofniecie pozwu jest jedną z częstszych przyczyn umarzania postępowań, napiszemy kilka słów na ten temat, czyli:

  1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.
  2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.
  3. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.
  4. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.
Umorzenie postępowania sądowego w sprawie z powództwa Debito NSFIZ

W prezentowanej dzisiaj sprawie z powództwa Debito NSFIZ, sąd umarza postępowanie, co do zapłaty długu w wysokości 43.891,44 zł.

Więcej wygranych spraw z Debito NSFIZ znajdziesz tutaj: https://portal-dluznika.pl/?s=debito&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Umorzenie postępowania sądowego

Umorzenie postępowania sądowego