Wstrzymanie wykonalności tytułu wykonawczego w sprawie Profi Credit

I kolejne wstrzymanie wykonalności tytułu wykonawczego w sprawie z Profi Credit. Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z brzmieniem art. 492 §3 kpc nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutów Sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu. Przepisy o ograniczeniu wykonalności w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa stosuje się odpowiednio.

Powołany wyżej przepis nie określa wprost przesłanek, jakie winny zostać spełnione, aby wniosek strony pozwanej o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty z weksla mógł zostać uwzględniony. Skoro jednak nakaz zapłaty wydany po przeprowadzeniu postępowania nakazowego stanowi z chwilą wydania tytuł zabezpieczenia (art. 492 §1 kpc), można pokusić się o stwierdzenie, iż wstrzymanie jego wykonania może nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 742 §1 kpc (odpadnięcie lub zmiana przyczyny zabezpieczenia, upadek zabezpieczenia w razie złożenia przez obowiązanego sumy zabezpieczenia na rachunek depozytowy sądu). Ponadto uzasadnione wydaje się analogiczne stosowanie przepisów normujących zasady nadawania orzeczeniom sądowym rygoru natychmiastowej wykonalności oraz zawieszenia takiego rygoru nadanego wyrokom zaocznym (vide wywody zawarte w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2003 r., sygn. akt III CZP 58/03, Wokanda 2004/3/7, w której Sąd ten, dokonując wykładni celowościowej art. 394 §1 pkt 4 kpc wskazał na dopuszczalność wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie wstrzymania wykonania nakazu zapłaty). I tak w myśl art. 335 §1 kpc natychmiastowa wykonalność wyroku nie będzie orzeczona nawet za zabezpieczeniem, jeżeli wskutek wykonania orzeczenia mogłaby wyniknąć dla pozwanego niepowetowana szkoda. Jednocześnie stosownie do treści art. 346 §1 kpc na wniosek strony pozwanej sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu jeżeli wyrok ten zapadł z naruszeniem przepisów o dopuszczalności jego wydania albo jeżeli pozwany uprawdopodobni, że jego niestawiennictwo na rozprawę było niezawinione, a przedstawione w sprzeciwie od wyroku zaoczonego okoliczności wywołują wątpliwości co do zasadności tego wyroku.

W opinii Sądu przedstawione w zarzutach okoliczności wywołują wątpliwości co do zasadności w całości tego nakazu zapłaty, co przemawia za uwzględnieniem wniosku o wstrzymanie wykonania nakazu do czasu zakończenia postępowania, w ramach którego Sąd podda ocenie podniesione przez pozwanego zarzuty.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekał jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 492 §3 zd. 2 kpc w zw. ze stosowanymi odpowiednio przepisami art. 742 §1 kpc, art. 335 §1 kpc oraz art. 346 §1 kpc.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

Tagi: Kancelaria Oddłużeniowa Białkowski, Kancelaria Prawna Exire, Profi Credit, Wstrzymanie wykonalności tytułu wykonawczego