Wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty i Hoist I NSFIZ cofnął pozew

Wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty i Hoist I NSFIZ cofnął pozew o zapłatę blisko 6000 zł. Sąd zważył:

Zgodnie bowiem z treścią art. 203 § 1 kpc pozew może być cofnięty bez zwolnienia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku. W myśl art. 355 § 1 kpc sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Uznając cofnięcie pozwu za skuteczne, należało orzec jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

W myśl zaś art. 98 § 1 kpc strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

Tym samym nie ma nakazu, nie będzie komornika, święty spokój… A gdyby Hoist I NSFIZ ponownie zechciał pozwać naszego Klienta będziemy się oczywiście skutecznie bronić.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

Tagi: Kancelaria Oddłużeniowa Białkowski, Kancelaria Prawna Exire, Hoist I NSFIZ, Cofnięcie pozwu