• Home
  • Obrona w sądzie
  • Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym – wzór

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym – wzór

A dziś coś dla koneserów szybkich i skutecznych rozwiązań, czyli sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym do wykorzystania:

 

…………., dnia …………………….

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód
VI Wydział Cywilny (e-Sąd)
ul. Boczna Lubomelskiej 13
20-070 Lublin

Sygn. akt …………………….

Powód: ………………………………………………….
(imię i nazwisko/nazwa, adres, PESEL/NIP)

Pozwany: ………………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa, adres, PESEL/NIP)

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY W ELEKTRONICZNYM POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM

Wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w dniu ………………………, doręczonego mi w dniu ………………… Zaskarżam wydany nakaz zapłaty w całości i w tym zakresie wnoszę o oddalenie powództwa w całości.

UZASADNIENIE

 

 

……………………………………………………..

(własnoręczny podpis)

 

W elektronicznym postępowaniu upominawczym po nowelizacji z września 2016 roku, podobnie jak w tradycyjnym, sprzeciw powinien spełniać wymagania pisma procesowego, a ponadto zawierać:

1) wskazanie zarzutów, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy,

2) powołanie faktów i dowodów na poparcie twierdzeń skarżącego. Okoliczności faktyczne (właściwie twierdzenia o tych okolicznościach) i dowody zgłoszone w toku dalszego postępowania sąd ma obowiązek pominąć, jeśli pozwanego pouczono o tym wraz z doręczeniem nakazu zapłaty. 

Należy uzupełnić dane zgodnie z nakazem, wydrukować w 2 egzemplarzach, podpisać i wysłać listem poleconym na adres Sądu.

Co później? Później sprawa trafia do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Wtedy należy dopiero nastąpi merytoryczne rozpoznanie sprawy, więc warto się z nami wtedy kontaktować. Nasz email: pomoc@portla-dluznika.pl

Tagi: Kancelaria Oddłużeniowa Białkowski, Kancelaria Prawna Exire, Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym