Klauzule abuzywne (niedozwolone) w umowach kredytów frankowych

Ponieważ w tej chwili prowadzimy kilka spraw tzw. frankowiczów postanowiliśmy podjąć kolejny ciekawy wątek a mianowicie klauzule abuzywne (niedozwolone) w umowach kredytów frankowych. Powszechnie znanym już faktem jest stosowanie przez banki praktyki polegającej na zawieraniu w umowach kredytowych klauzul abuzywnych (niedozwolonych). Zwłaszcza zaś tyczy się to tzw. umów frankowych, tj. umów indeksowanych oraz umów denominowanych kursem franka szwajcarskiego.

Czym jednak są klauzule abuzywne? Zgodnie z art. 3851 kodeksu cywilnego, klauzulami abuzywnymi lub też niedozwolonymi postanowieniami umownymi nazywamy nieuzgodnione indywidualnie postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Jednocześnie wymaga podkreślenia, że klauzule abuzywne zawarte w umowie podpisanej z konsumentem nie wiążą konsumenta.

W każdej niemal umowie indeksowanej lub denominowanej kursem waluty obcej zawarte są klauzule abuzywne odnoszące się do sposobu ustalania kwoty kredytu, wysokości jego rat, a także kosztów z nim związanych. Klauzule te można skutecznie kwestionować, dzięki czemu kredytobiorca ma realny wpływ na obniżenie swojego zobowiązania wynikającego z umowy kredytu.

Przydatnym narzędziem do określenia czy postanowienie zawarte w naszej umowie o kredyt frankowy stanowi klauzulę abuzywną jest Rejestr Klauzul Niedozwolonych prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rejestr ten stanowi zestawienie klauzul abuzywnych, w którym zawarte są wszystkie postanowienia umowne uznane za niedozwolone w stosunkach z konsumentami.

W Rejestrze zawarte są również klauzule stosowane w tzw. umowach frankowych. Warto więc sprawdzić czy w posiadanej przez nas umowie nie znajdują się podobnie sformułowane klauzule. Jeżeli tak, to istnieje spora szansa, że są to klauzule abuzywne, które mogą zostać uznane za nie wiążące kredytobiorcę będącego konsumentem.

Postanowienia umowne, które dotyczą sposobu obliczania kwoty kredytu i rat przy odwołaniu się do tabeli kursów walut obcych ustalonej przez bank, a także możliwości zmiany cennika w okresie trwania umowy kredytu lub też przewidujące zmienną stopę procentową, czy chociażby przewidujące stosowanie przez bank tzw. spreadu w oparciu o tabelę kupna i sprzedaży walut obcych obowiązującą w banku są niewątpliwie klauzulami abuzywnymi.

W związku z tym dobrze jest sprawdzić posiadane przez nas umowy w poszukiwaniu podobnych zapisów. W celu proponujemy porównać zapisy z umowy do zapisów zamieszczonych w Rejestrze Klauzul niedozwolonych, których przykłady wyszczególniono w poniższej tabeli:

Numer w Rejestrze

Treść klauzuli niedozwolonej

3179

W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku, na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty

3181

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w okresie obowiązywania umowy kredytu, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przyczyn:

1) zmiana parametrów rynkowych, środowiska konkurencji, przepisów

prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, stosowanych w sektorze bankowym,

2)zmiana poziomu inflacji bądź innych warunków makroekonomicznych,

3) zmiana zakresu lub formy świadczonych usług

4704

Stopa procentowa Kredytu może ulegać zmianom w okresie trwania Umowy w przypadku zmiany, co najmniej jednego z następujących parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego: a) oprocentowania lokat międzybankowych (stawek WIBID/WIBOR) b) rentowności bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa, c) zmiany stóp procentowych NBP oraz w zakresie wynikającym ze zmiany tych parametrów

5743

Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50

6380

Do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli Bank stosuje odchylenie od średniego kursu danej waluty, określonej przez Narodowy Bank Polski. Różnica pomiędzy kursem kupna waluty a kursem sprzedaży waluty wynosi maksymalnie 10% od wartości obu kursów waluty. Różnica ta stanowi spread walutowy

Jak zwykle pozostajemy do dyspozycji: pomoc@portal-dluznika.pl

Tagi: Kancelaria Prawna Exire, Kancelaria Oddłużeniowa Białkowski, Kredyty frankowe

Kancelaria Oddłużeniowa

KONTAKT

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00

 

Zadzwoń do nas:

(42) 641 30 61

(42) 641 30 62

(42) 641 30 63

(42) 641 30 64

 

Napisz do nas:

pomoc@portal-dluznika.pl


Łukasz Białkowski:

+ 48 883 901 601

O NAS

Portal Dłużnika to Kancelaria Oddłużeniowa z siedzibą w Łodzi. Jej założyciel, Łukasz Białkowski w branży oddłużeniowej działa od ponad 20 lat.

Jako jeden z pierwszych i nielicznych na tym rynku wskazywał kierunki i możliwości. Więcej o tym, jak to się wszystko zaczęło, można przeczytać choćby w Gazecie Wyborczej.

Kancelaria Oddłużeniowa Łukasza Białkowskiego specjalizuje się zarówno w oddłużaniu konsumentów, jak i przedsiębiorców z terenu całego kraju – od negocjacji ugodowych z wierzycielami, przez wnioski upadłościowe, reprezentację procesową w sprawach o zapłatę, po postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w procesie oddłużania przedsiębiorców.

"W Zespole mamy aż trzech doktorantów WPiA UŁ i wykładowcę akademickiego. Nasi Klienci mogą spać spokojnie, dbamy o nich"    Ł. Białkowski

Prężnie działamy także w sprawach odzyskowych. Dochodzimy nienależnie dokonanych wpłat z tyt. przedłużeń, refinansowań, nienależnie poniesionych kosztów pożyczek i kredytów.

Jesteśmy skuteczni! Ponad 80% przyjętych w 2023 roku spraw zakończyło się korzystnie dla naszych Klientów.

Masz problem z długami? A może chcesz odzyskać swoje pieniądze? Odezwij się!

ARCHIWUM

POLUB NAS NA FACEBOOKU

Facebook Pagelike Widget
Inne sprawy