Koszty egzekucji komorniczej – opłata stosunkowa

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik, co do zasady, pobiera od dłużnika opłatę egzekucyjną będącą opłatą stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej jak trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z: – rachunku bankowego, – wynagrodzenia za pracę, – świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: – zasiłku dla bezrobotnych, – dodatku aktywizacyjnego, – stypendium, – dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Wyróżnia się ponadto opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) na wniosek wierzyciela oraz w 2) przypadku umorzenia w związku z nie dokonaniem przez wierzyciela w ciągu 6 miesięcy czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub 3)braku żądania przez wierzyciela podjęcia zawieszonego postępowania, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jednakże, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Warto zwrócić tu uwagę, że w pierwszym przypadku mowa jest o wartości wyegzekwowanego świadczenia, a w drugim wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Odnosząc się do powyższego, w celu ustalenia konkretnej wysokości opłaty stosunkowej, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2015 r. wyniosło 3899,78 zł.

Zgodnie z art. 49 ust. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, sądom przyznano prawo do obniżenia wysokości omawianych opłat stosunkowych. Dokonuje się tego na wniosek osoby zobowiązanej do ich zapłaty. Przy rozpoznaniu takiego wniosku sąd może uwzględnić w szczególności nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów lub inne indywidualne okoliczności, które uzasadniałyby obniżenie tych opłat. Wniosek taki wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia komornika zawierającego wezwanie do uiszczenia omawianej opłat.

Warto zwrócić też uwagę na to, że dokonując miarkowania wysokości opłaty, nie dopuszcza się możliwości obniżenia jej poniżej kwoty minimalnej.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl