Sąd Najwyższy o dłużnikach – interesująca uchwała III CZP 29/16

 

Dnia 29 czerwca 2016 roku Sąd Najwyższy wydał interesującą dla dłużników uchwałę (III CZP 29/16). W uchwale tej sąd uznał, że nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

Zagadnienie prawne dotyczyło sytuacji, w której wniosek banku o wszczęcie egzekucji na podstawie bankowego tytułu wykonawczego przerwał bieg przedawnienia, przerwa ta zakończyła się z datą prawomocnego postanowienia o umorzeniu egzekucji wobec jej nieskuteczności, po czym bieg przedawnienia rozpoczął się na nowo, a następnie cesjonariusz niebędący bankiem nabył wierzytelność.

Odnosząc się do uchwały Sądu Najwyższego w przypadku cesji wierzytelności na nabywcę przechodzi ogół uprawnień, które przysługiwały dotychczasowemu wierzycielowi. Co do zasady nabywca wstępuje w sytuację prawną cedenta, w tym również w zakresie przedawnienia, jednakże w przypadku wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym, sytuacja prawna nabywcy kształtuje się odmiennie niż w przypadku nabywcy wierzytelności objętej innym tytułem wykonawczym.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 29/16 przerwanie biegu przedawnienia następuje zasadniczo tylko pomiędzy stronami postępowania, jeżeli z łączącego je stosunku prawnego wynika, że są one zobowiązane lub uprawnione. Wniosek o wszczęcie egzekucji wywołuje skutek w postaci przerwania biegu przedawnienia, jeżeli pochodzi od wierzyciela wskazanego w tytule egzekucyjnym na rzecz, którego została nadana klauzula wykonalności. Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie wchodzi w sytuację prawną zbywcy wywołaną przerwą biegu przedawnienia i rozpoczęciem biegu na nowo. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez bank wywołuje materialnoprawny skutek przerwania biegu przedawnienia tylko w stosunku do wierzyciela objętego bankowym tytułem wykonawczym, natomiast nabywca wierzytelności, który nie jest bankiem nawet jeżeli nabycie nastąpiło po umorzeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 kpc i rozpoczęciu biegu terminu przedawnienia w stosunku do banku na nowo, nie może się powołać na przerwę biegu przedawnienia wywołaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego przez pierwotnego wierzyciela będącego bankiem.

Naszym zdaniem, nie tylko wszczęcie postępowania egzekucyjnego powoduje, że nabywca wierzytelności nie może skorzystać z przerwania biegu przedawnienia wywołanej działaniem banku na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, ale taki sam skutek zachodzi w odniesieniu m.in. do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Nabywca nie może skorzystać z przerw w biegu terminu przedawnienia wywołanej również tą czynnością. Naszym zdaniem w tej sytuacji należałoby przyjąć, że bieg przedawnienia dla wierzyciela wtórnego liczyć należy od chwili wymagalności zobowiązania, czyli np. od chwili wypowiedzenia umowy kredytowej.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl