Co zrobić, gdy sąd oddalił wniosek o upadłość konsumencką?

Co zrobić, gdy sąd oddalił wniosek o upadłość konsumencką?

Jak już wielokrotnie pisaliśmy, składając wniosek o upadłość konsumencką osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej należy się liczyć z możliwością, że nie zostanie on pozytywnie rozpatrzony. Co zrobić, gdy sąd oddalił wniosek o upadłość konsumencką?

Na postanowienie sądu oddalające wniosek o upadłość konsumencką przysługuje zażalenie. Wnosi się je do sądu drugiej instancji, którym jest właściwy sąd okręgowy, za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał postanowienie. Zażalenie rozponawane jest na posiedzeniu niejawnym. W przypadku uznania zażalenia za zasadne, sąd okręgowy może jedynie skierować sprawę upadłości do ponownego rozpatrzenia. Oczywiście w uzasadnieniu sąd wyższej instancji powinien udzielić wskazówek sądowi niższej instancji jak dalej procedować wniesiony przez wnioskodawcę wniosek.

Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień. Termin biegnie od dnia ogłoszenia postanowienia po przeprowadzeniu rozprawy. Jeżeli dłużnik wniósł w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia wniosek o uzasadnienie termin do wniesienia zażalenia zaczyna biec od dnia otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem. Opłata sądowa od zażalenia wynosi 200 zł.

Pozostajemy do dyspozycji pod adresem email: pomoc@portal-dluznika.pl