Kancelaria Medius cofa pozew

Kolejna sprawa w której przeciwnikiem procesowym była Kancelaria Medius. Widać podniesione przez nas zarzuty były na tyle celne, że powód postanowił cofnąć pozew. Oczywiście, jak w każdej innej podobnej sprawie, gdyby powód ponownie dochodził roszczeń będziemy się bronić. Za koszty zastępstwa bardzo serdecznie dziękujemy 😉

W uzasadnieniu czytamy:

W myśl art. 355 §1 k.p.c., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 203 § 1 i 4 k.p.c., pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

W niniejszej sprawie pismem z dnia ………………….. 2017 r. powód cofnął pozew o zapłatę ze zrzeczeniem się roszczenia przed terminem rozprawy wyznaczonej na dzień………………….. 2017 r. Pozwany nie sprzeciwił się cofnięciu pozwu, wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu.

Sąd uznał cofnięcie pozwu za dopuszczalne, co stanowiło podstawę umorzenia postępowania, o czym Sąd orzekł w pkt I niniejszego postanowienia.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c., w pkt II postanowienia, uznając pozwanego za przegrywającego sprawę, gdyż dał podstawy do wytoczenia powództwa. Ugoda zawarta pomiędzy strona została dopiero dnia 8 grudnia 2016 r. po wytoczeniu powództwa (k. 51). Na zasądzone od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu złożyły się: opłata sądowa od pozwu w wysokości 30 zł, koszty zastępstwa procesowego w wysokości 1 200 zł ustalone wg. przepisów obowiązujących w dacie wytoczenia powództwa tj. zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1804).

Mając na względzie powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

Tagi: Kancelaria Oddłużeniowa Białkowski, Kancelaria Prawna Exire, Kancelaria Medius