Koszty postępowania upadłościowego

Czy dłużnik zawsze ponosi koszty postępowania upadłościowego?

Wielokrotnie w trakcie mojej pracy zawodowej spotkałem się z twierdzeniem (może właściwiej należałoby powiedzieć przekonaniem) dłużników, że żeby ogłosić upadłość konsumencką należy pokryć koszty postępowania upadłościowego z góry. Czy to prawda? Nie do końca. Po nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze istnieje możliwość przeniesienia kosztów postępowania na Skarb Państwa.

Nim jednak przejdę do kwestii samych kosztów postępowania odpowiem pokrótce na pytanie, co składa się na te koszty. A więc syndyk masy upadłościowej prowadzący postępowanie upadłościowe winien przedłożyć sędziemu komisarzowi, pod nadzorem którego prowadzone jest postępowanie, preliminiarz wydatków. Na koszty opisane przez syndyka składają się wszystkie poniesione wydatki czyli np.: usługi księgowe, koszty obwieszczeń i ogłoszeń, opłaty bankowe, koszty zawiadomień wierzycieli, materiały biurowe, poczta, wynagrodzenie syndyka, wydatki syndyka, koszty nieprzewidziane. Niestety lwia część tych kosztów to wynagrodzenie syndyka. W jednej z ostatnich spraw całość powyższych kosztów wykazał na kwotę łącznie ok. 16 900 zł, z czego ponad 10 000 zł przypadało na wynagrodzenie syndyka.

Zgodnie z regulacją przepisu art. 491.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te tymczasowo pokrywa się ze środków Skarbu Państwa.

Upadły następnie pokrywa koszty postępowania spłacając je w ramach planu spłaty wierzycieli. W przypadku umorzenia zobowiązań bez planu spłaty (dłużnik nie ma możliwości spłaty wierzytelności) tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego zostanie obciążany w całości Skarb Państwa. (art. 4917, 49116 PUN)


Masz więcej pytań? Potrzebujesz fachowej pomocy? Napisz do nas: pomoc@portal-dluznika.pl

Koszty postępowania upadłościowego